Tư vấn Quản lý

“Quản lý là hiệu quả trong việc leo lên chiếc thang của thành công; lãnh đạo xác định xem chiếc thang đó đã dựa vào đúng bức tường cần vượt qua hay không”

Stephen R. Covey

“Quản lý là thực hiện mọi thứ một cách hiệu quả; lãnh đạo là làm đúng việc cần làm”

Peter F. Drucker

Nhận thức về SA 8000 và Hệ thống tài liệu

DOWNLOAD
Liên hệ:
Vũ Thị Thúy Hà

Email: 
vu-thuy.ha@imvn.biz

Phone: 
093 3002004

Giới thiệu

 

Tiêu chuẩn SA 8000 do Tổ chức Trách nhiệm Xã hội Quốc tế (SAI) xây dựng và phát triển. Tiêu chuẩn này được xem là chuẩn mực về các trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động.

 

SA 8000 bao gồm các nội dung về lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, sức khỏe và an toàn lao động, tự do hiệp hội và thương lượng tập thể, phân biệt đối xử, thi hành kỷ luật, giờ làm việc, bồi thường và các hoạt động quản lý chung.

 

Cùng với việc thiết lập các tiêu chuẩn liên quan đến quyền của người lao động, SA 8000 cũng tuân theo các thỏa ước quốc tế hiện hành, bao gồm các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế, bản Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền, và Công ước của Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em.

 

Thời lượng

 

02 ngày (04 buổi x 3 giờ)

 

Mục đích

 

Trong suốt khóa đào tạo, học viên sẽ được cung cấp các kiến thức về:

1. Các khái niệm về an sinh xã hội.

2. Tiêu chuẩn SA8000.

3. Các yêu cầu chi tiết của tiêu chuẩn SA8000.

4. Phương pháp xây dựng hệ thống quản lý phù hợp theo SA8000.

 

Nội dung

 

Các khái niệm liên quan đến an sinh xã hội.

Sự hình thành tiêu chuẩn SA8000 và các tài liệu liên quan.

SA8000 – Các yêu cầu

+ Lao động trẻ em

+ Lao động cưỡng bức

+ Sức khỏe và an toàn

+ Tự do hiệp hội và quyền tập thể

+ Phân biệt đối xử

+ Thực thi kỷ luật

+ Giờ làm việc

+ Bồi thường

+ Hệ thống quản lý

Hệ thống tài liệu theo SA8000.

Xây dựng hệ thống quản lý theo SA8000.

 

Phương pháp huấn luyện

1. Trình bày các khái niệm mới.

2. Thảo luận và tương tác.

3. Bài tập nhóm và các hoạt động huấn luyện.

4. Phân tích các trường hợp kinh nghiệm thực tiễn.