Tài liệu

“Quản lý theo mục tiêu là rất thiết thực, nếu chúng ta biết rõ mục tiêu. Chín mươi phần trăm là chúng ta không biết”

Peter F. Drucker

Đào tạo & Phát triển - Số 1

DOWNLOAD
Liên hệ:
INNMA

Email: 
info@imvn.biz

Phone: 
+84 3 9118438

Không ai có thể chối bỏ một sự thật hiển nhiên rằng tất cả những gì chúng ta đang phấn đấu hoàn thành trong từng giây phút đều hướng đến một mục tiêu chung là vì con người, tức là vì chính chúng ta.