Tài liệu

“Quản lý theo mục tiêu là rất thiết thực, nếu chúng ta biết rõ mục tiêu. Chín mươi phần trăm là chúng ta không biết”

Peter F. Drucker

Đào tạo & Phát triển - Số 2

DOWNLOAD
Liên hệ:
INNMA

Email: 
info@imvn.biz

Phone: 
+84 8 39118438

Kết quả xem xét các bằng chứng thực tế cho thấy rằng có bốn nhóm nguyên nhân dẫn đến sự thỏa mãn cao đối với công việc ở nhân viên: mức độ thử thách của công việc, sự tưởng thưởng công bằng, điều kiện làm việc tốt và đồng nghiệp tương trợ tốt. Quan trọng hơn nữa là các nhóm yếu tố này đều có thể kiểm soát được thông qua quản lý.