Đào tạo

“Lãnh đạo hiệu quả là biết sắp đặt việc gì trước, việc gì sau. Quản lý hiệu quả là kỷ luật, thực hiện những việc đó”

Stephen R. Covey

“Quản lý tốt là nghệ thuật làm cho các vấn đề trở nên hấp dẫn và giải pháp của chúng thật xây dựng đến nỗi ai cũng muốn lao vào làm việc và xử lý chúng”

Paul Hawken

Quản lý & Kỹ năng làm việc
Xây dựng hệ thống quản lý là một nhiệm vụ quan trọng của bộ máy quản lý ở bất cứ doanh nghiệp và tổ chức nào. Tuy nhiên, một hệ thống quản lý không tính đến con người là hệ thống vô hồn và sẽ không có khả năng vận hành tốt. Các nội dung đào tạo về Quản lý & Kỹ năng làm việc của INNMA phục vụ thiết thực nhất nhu cầu nâng cao trình độ và kỹ năng mà các hệ thống quản lý liên tục đặt ra trong môi trường liên tục thay đổi.
Phát triển Cán bộ Quản lý
Đội ngũ cán bộ quản lý của bất cứ tổ chức và doanh nghiệp nào cũng cần được cập nhật kiến thức về quản lý và làm mới tinh thần cũng như thái độ trước công việc, để từ đó có thể đóng tốt vai trò của những then chốt quan trọng nhất trong việc hiện thực chiến lược phát triển của tổ chức và doanh nghiệp đó.