Dịch vụ CNTT

“Tổ chức thật ra chẳng làm ra kết quả gì. Kế hoạch cũng không. Các lý thuyết về quản trị lại càng không nốt. Mọi thứ thành công hay thất bại là do có con người thực hiện chúng. Chỉ bằng cách thu hút những người tốt nhất thì chúng ta mới có thể làm được những việc lớn lao”

Colin Powell

Quản lý Dịch vụ

Kiến trúc của mô hình quản lý CNTT bao gồm ba nhóm qui trình:

  • Các qui trình Quản lý Dịch vụ: quản lý phương án, công tác tổ chức và đầu tư, cũng như toàn bộ quá trình triển khai dịch vụ;
  • Các qui trình Cung cấp Dịch vụ: cung cấp dịch vụ dựa trên các hoạch định cụ thể, thực hiện, chuyển giao và nghiệm thu dịch vụ được cung cấp, và
  • Các qui trình Hỗ trợ Dịch vụ: cung cấp tất cả các qui trình chủ yếu để hỗ trợ tất cả các dịch vụ được cung cấp.

Photobucket