Đào tạo

“Lãnh đạo hiệu quả là biết sắp đặt việc gì trước, việc gì sau. Quản lý hiệu quả là kỷ luật, thực hiện những việc đó”

Stephen R. Covey

“Quản lý tốt là nghệ thuật làm cho các vấn đề trở nên hấp dẫn và giải pháp của chúng thật xây dựng đến nỗi ai cũng muốn lao vào làm việc và xử lý chúng”

Paul Hawken

Đào tạo về Tổ chức & Quản lý
Con người là hạt nhân của văn hóa tổ chức. Để thành công, các doanh nghiệp cần đảm bảo rằng đội ngũ cán bộ quản lý trong tổ chức hiểu rõ quá trình quản lý con người và có khả năng tạo ảnh hưởng, tác động đến con người trong các giao dịch công việc.
Đào tạo Kỹ năng làm việc
Thời gian là vốn quí nhất đối với mỗi chúng ta, vì nó đi là đi mất, không trở lại. Trong đời sống và công việc, chúng ta luôn thấy mình bận rộn, luôn thấy thiếu thời gian. Có phải thật là như thế không, hay vẫn còn có cách để hiệu quả hơn trong công việc và thanh thản trong đời sống?