Tư vấn Quản lý

“Quản lý là hiệu quả trong việc leo lên chiếc thang của thành công; lãnh đạo xác định xem chiếc thang đó đã dựa vào đúng bức tường cần vượt qua hay không”

Stephen R. Covey

“Quản lý là thực hiện mọi thứ một cách hiệu quả; lãnh đạo là làm đúng việc cần làm”

Peter F. Drucker

Nhận thức về ISO22000 và Hệ thống tài liệu

DOWNLOAD
Liên hệ:
Vũ Thị Thúy Hà

Email: 
vu-thuy.ha@imvn.biz

Phone: 
093 3002004

Giới thiệu

ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế kết hợp và bổ sung các yếu tố trọng tâm của tiêu chuẩn ISO9001 và các nguyên tắc HACCP để cung cấp khuôn khổ làm việc hiệu quả nhằm triển khai, áp dụng và cải tiến tiên tục hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS).

 

Mục đích

 

Trong suốt khóa đào tạo, học viên sẽ được cung cấp các kiến thức về:

 

ü      Các khái niệm liên quan đến an toàn thực phẩm;

ü      Tiêu chuẩn ISO22000;

ü      Các yêu cầu chi tiết của tiêu chuẩn ISO22000;

ü      Phương pháp xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO22000.

 

Thời lượng: 02 ngày (04 buổi x 3 giờ)

 

Nội dung

An toàn thực phẩm là gì? HTQL an toàn thực phẩm là gì?

Sự hình thành ISO22000.

Giới thiệu HACCP.

ISO 22000 – Các yêu cầu

+ HTQL an toàn thực phẩm

+ Trách nhiệm của lãnh đạo

+ Quản lý nguồn lực

+ Hoạch định và Tạo sản phẩm an toàn

+ Thẩm định, thẩm tra và cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Mô hình hệ thống quản lý FSMS theo ISO22000.

Hệ thống tài liệu theo ISO22000.

Xây dựng hệ thống quản lý FSMS theo ISO22000.