Tư vấn Quản lý

“Quản lý là hiệu quả trong việc leo lên chiếc thang của thành công; lãnh đạo xác định xem chiếc thang đó đã dựa vào đúng bức tường cần vượt qua hay không”

Stephen R. Covey

“Quản lý là thực hiện mọi thứ một cách hiệu quả; lãnh đạo là làm đúng việc cần làm”

Peter F. Drucker

Nhận thức về ISO18001 và Hệ thống tài liệu

Giới thiệu

OHSAS18000 là một bộ tiêu chuẩn về Hệ Thống Quản Lý An Toàn và Sức Khoẻ Nghề Nghiệp (gọi tắt là OH&S) được xây dựng nhằm giúp doanh nghiệp kiểm soát những rủi ro về an toàn & sức khoẻ nghề nghiệp, đồng thời cải thiện công tác quản lý.

Hai khía cạnh quan trọng của OHSAS18000 là cam kết chấp hành các qui định pháp luật về an toàn & sức khoẻ nghề nghiệp và cam kết cải tiến liên tục hệ thống.

Việc áp dụng hệ thống cũng thể hiện cam kết của doanh nghiệp về một môi trường làm việc an toàn đi đôi với chính sách phòng ngừa rủi ro về tai nạn cho người lao động.

 

Mục đích

Trong suốt khóa đào tạo, học viên sẽ được cung cấp các kiến thức về:

 

ü      Các khái niệm về an toàn lao động và bệnh nghề nghiệp;

ü      Bộ tiêu chuẩn OHS18000;

ü      Các yêu cầu chi tiết của tiêu chuẩn OHS18001;

ü      Phương pháp xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe theo OHS18001.

 

Thời lượng: 02 ngày (04 buổi x 3 giờ)

 

Nội dung

Vấn đề an toàn lao động, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Lịch sử phát triển OHS.

Giới thiệu bộ tiêu chuẩn OHS18000.

Cấu trúc chung của tiêu chuẩn OHS18001.

Các khái niệm về mối nguy và rủi ro an toàn lao động.

OHS18001 – Các yêu cầu

+ Các yêu cầu chung

+ Chính sách OHS

+ Lập kế hoạch

+ Thực hiện và điều hành

+ Kiểm tra

+ Xem xét của lãnh đạo

 Hệ thống tài liệu theo OHS18001.

Xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe và bệnh nghề nghiệp theo OHS18001.