Tư vấn Quản lý

“Quản lý là hiệu quả trong việc leo lên chiếc thang của thành công; lãnh đạo xác định xem chiếc thang đó đã dựa vào đúng bức tường cần vượt qua hay không”

Stephen R. Covey

“Quản lý là thực hiện mọi thứ một cách hiệu quả; lãnh đạo là làm đúng việc cần làm”

Peter F. Drucker

Nhận thức về ISO 9001 và Hệ thống tài liệu

DOWNLOAD
Liên hệ:
Vũ Thị Thúy Hà

Email: 
vu-thuy.ha@imvn.biz

Phone: 
093 3002004

Giới thiệu

 

ISO9001 là một tiêu chuẩn quốc tế đưa ra các yêu cầu cơ bản của hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức nhằm đảm bảo chất lượng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và cung cấp sản phẩm hay dịch vụ của tổ chức, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và gia tăng sự thỏa mãn của họ.

 

ISO9001 đã và vẫn đang là tiêu chuẩn được lựa chọn hàng đầu trong việc xây dựng một hệ thống quản lý doanh nghiệp chuẩn mực trên thế giới

 

Thời lượng

02 ngày (04 buổi x 3 giờ)

 

Mục đích

 

Trong suốt khóa đào tạo, học viên sẽ được cung cấp các kiến thức về:

1. Các khái niệm chất lượng và quản lý chất lượng.

2. Hệ thống quản lý chất lượng và các nguyên tắc quản lý.

3. Bộ tiêu chuẩn ISO9000.

4. Các yêu cầu chi tiết của tiêu chuẩn ISO9001.

5. Phương pháp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO9001

 

Nội dung

 

Chất lượng là gì? Hệ thống quản lý chất lượng là gì?

Sự hình thành ISO9000.

Năm bước phát triển chất lượng.

Tám nguyên tắc quản lý chất lượng.

Triết lý PDCA trong quản lý chất lượng.

ISO 9001 – Các yêu cầu

+ Các yêu cầu chung

+ Trách nhiệm lãnh đạo

+ Nguồn lực

+ Tạo sản phẩm

+ Đo lường, phân tích và cải tiến

Mô hình hệ thống quản lý chất lượng theo ISO9001.

Hệ thống tài liệu theo ISO9001.

Xây dựng hệ thống quản lý theo ISO9001.

 

Phương pháp huấn luyện

1. Trình bày các khái niệm mới.

2. Thảo luận và tương tác.

3. Bài tập nhóm và các hoạt động huấn luyện.

4. Phân tích các trường hợp kinh nghiệm thực tiễn.