Tư vấn Quản lý

“Quản lý là hiệu quả trong việc leo lên chiếc thang của thành công; lãnh đạo xác định xem chiếc thang đó đã dựa vào đúng bức tường cần vượt qua hay không”

Stephen R. Covey

“Quản lý là thực hiện mọi thứ một cách hiệu quả; lãnh đạo là làm đúng việc cần làm”

Peter F. Drucker

Nhận thức về HACCP và Hệ thống tài liệu

DOWNLOAD
Liên hệ:
Vũ Thị Thúy Hà

Email: 
vu-thuy.ha@imvn.biz

Phone: 
093 3002004

Giới thiệu

 

HACCP là phương pháp quản lý đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm dựa trên cơ sở phân tích các mối nguy và các điểm kiểm soát trọng yếu. Đó là công cụ nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh và chất lượng thực phẩm.

 

HACCP dựa trên 7 nguyên tắc cơ bản tóm gọn như sau:

  1. Xác định những mối nguy có ảnh hưởng bất lợi đến an toàn thực phẩm.
  2. Xác định các điểm kiểm soát trọng yếu (CCP).
  3. Thiết lập các ngưỡng tới hạn.
  4. Thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát đảm bảo kiểm soát các CCP.
  5. Thiết lập các kế hoạch ứng phó khi các ngưỡng tới hạn bị vượt quá.
  6. Thiết lập hệ thống kiểm tra đánh giá.
  7. Thiết lập bộ hồ sơ và tài liệu HACCP.

Mục đích

 

Trong suốt khóa đào tạo, học viên sẽ được cung cấp các kiến thức về:

ü      Các khái niệm liên quan đến an toàn thực phẩm;

ü      Phương pháp HACCP;

ü      Phương pháp xây dựng chương trình quản lý an toàn thực phẩm theo HACCP.

ü      Các chương trình hỗ trợ.

 

Thời lượng: 01 ngày (02 buổi x 3 giờ)

 

Nội dung

An toàn thực phẩm là gì?

Giới thiệu HACCP.

7 nguyên tắc thực hiện HACCP.

14 bước thực hiện chương trình quản lý an toàn thực phẩm HACCP.

Các chương trình hỗ trợ.

Hệ thống quản lý.