Tư vấn Quản lý

“Quản lý là hiệu quả trong việc leo lên chiếc thang của thành công; lãnh đạo xác định xem chiếc thang đó đã dựa vào đúng bức tường cần vượt qua hay không”

Stephen R. Covey

“Quản lý là thực hiện mọi thứ một cách hiệu quả; lãnh đạo là làm đúng việc cần làm”

Peter F. Drucker

Đánh giá nội bộ ISO 16949

DOWNLOAD
Liên hệ:
Vũ Thị Thúy Hà

Email: 
vu-thuy.ha@imvn.biz

Phone: 
093 3002004

Giới thiệu

 

Một trong những công cụ quan trọng nhất trong duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý mà hầu như đều hiện diện trong tất cả các tiêu chuẩn hệ thống, đó là ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ.

Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý không chỉ giúp đảm bảo sự tuân thủ và duy trì hệ thống luôn phù hợp theo tiêu chuẩn áp dụng mà còn phát hiện những khiếm khuyết hay cơ hội để cải tiến liên tục và ngày càng hoàn thiện hệ thống.

 

Thời lượng

 

02 ngày (04 buổi x 3 giờ)

 

Mục đích

 

Trong suốt khóa đào tạo, học viên sẽ được cung cấp các kiến thức về:

1. Các khái niệm đánh giá và đánh giá nội bộ.

2. Phương pháp tổ chức một cuộc đánh giá.

3. Các kỹ năng áp dụng trong đánh giá.

4. Hành động khắc phục và cải tiến hệ thống quản lý.

 

 

Nội dung

 

Giới thiệu và các khái niệm về đánh giá.

Nhắc lại các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 16949.

Quá trình đánh giá.

Chuẩn bị đánh giá

+ Lập kế hoạch

+ Chọn đánh giá viên

+ Checklist

Tiến hành đánh giá

+ Họp mở đầu

+ Kỹ thuật phỏng vấn

+ Các kỹ năng khác

+ Phát hiện vấn đề và quy kết

+ Báo cáo kết quả

+ Họp kết thúc

Tổng hợp kết quả đánh giá và theo dõi hành động khắc phục.

Thảo luận tình huống đánh giá.

 

Phương pháp huấn luyện

 

1. Trình bày các khái niệm mới.

2. Thảo luận và tương tác.

3. Bài tập nhóm và các hoạt động huấn luyện.

4. Phân tích các trường hợp kinh nghiệm thực tiễn.