Đào tạo

“Lãnh đạo hiệu quả là biết sắp đặt việc gì trước, việc gì sau. Quản lý hiệu quả là kỷ luật, thực hiện những việc đó”

Stephen R. Covey

“Quản lý tốt là nghệ thuật làm cho các vấn đề trở nên hấp dẫn và giải pháp của chúng thật xây dựng đến nỗi ai cũng muốn lao vào làm việc và xử lý chúng”

Paul Hawken

Chương trình Đào tạo cho Cán bộ Quản lý Trung gian

Cán bộ quản lý cấp trung là đội ngũ không thể thiếu ở bất cứ doanh nghiệp nào. Họ là cách tay đắc lực của ban quản lý cấp cao trong hiện thực chiến lược kinh doanh, là trụ cột và là đội ngũ kế cận đảm bảo cho sự vận hành hiệu lực và hiệu quả của toàn bộ hệ thống quản lý.

Nắm vững những vấn đề cốt lõi của quản lý doanh nghiệp, am hiểu các chức năng của bộ máy quản lý và sự gắn bó hữu cơ của chúng, có khả năng tìm được sự đồng thuận của đồng nghiệp và đối tác là chìa khóa để người cán bộ ở cấp này đi đến với thành công.

Những nội dung đào tạo mà chúng tôi đề nghị:

  • Tiếp thị dành cho Cán bộ Quản lý
  • Văn hóa Doanh nghiệp và Truyền thông nội bộ
  • Quản lý Con người
  • Lãnh đạo: Kỹ năng & Phong cách
  • Hệ thống Quản lý Chất lượng & Quản lý Qui trình
  • Đọc hiểu Báo cáo Tài chính
  • Quản lý Ngân sách
  • Kỹ năng Đàm phán, thương lượng