Đào tạo

“Lãnh đạo hiệu quả là biết sắp đặt việc gì trước, việc gì sau. Quản lý hiệu quả là kỷ luật, thực hiện những việc đó”

Stephen R. Covey

“Quản lý tốt là nghệ thuật làm cho các vấn đề trở nên hấp dẫn và giải pháp của chúng thật xây dựng đến nỗi ai cũng muốn lao vào làm việc và xử lý chúng”

Paul Hawken

Chương trình Đào tạo cho Cán bộ quản lý Cấp thực hiện

Tác nghiệp ở cấp điều hành thấp nhất trên tháp quản lý nhưng vai trò của người cán bộ ở cấp này trong công tác lãnh đạo và quản lý con người là rất lớn. Chính họ và nhân viên của mình đang thực hiện những công việc cụ thể nhất, tạo ra những giá trị trực tiếp nhất trong toàn bộ chuỗi giá trị mà doanh nghiệp đang thiết lập và vận hành để đem sản phẩm và dịch vụ của mình đến cho Khách hàng.

Sự am hiểu về con người, cách hỗ trợ và dẫn dắt họ trong công việc chính là những gì mà người cán bộ ở cấp thực hiện cần để hoàn thành nhiệm vụ và khẳng định vai trò của mình.

Các nội dung đào tạo mà chúng tôi đề nghị:

  • Cốt lõi về Quản lý
  • Quản lý Con người
  • Lãnh đạo: Kỹ năng & Phong cách
  • Kỹ năng Huấn luyện và Kèm cặp Nhân viên
  • Kỹ năng Giao tiếp và Dịch vụ Khách hàng