Đào tạo

“Lãnh đạo hiệu quả là biết sắp đặt việc gì trước, việc gì sau. Quản lý hiệu quả là kỷ luật, thực hiện những việc đó”

Stephen R. Covey

“Quản lý tốt là nghệ thuật làm cho các vấn đề trở nên hấp dẫn và giải pháp của chúng thật xây dựng đến nỗi ai cũng muốn lao vào làm việc và xử lý chúng”

Paul Hawken

Chương trình Đào tạo cho Cán bộ Cấp cao

Doanh nghiệp sẽ đi về đâu? Sứ mệnh của nó có được hiện thực không? Đó là những câu hỏi được đặt ra hàng ngày cho đội ngũ cán bộ quả lý cấp cao của doanh nghiệp.

Nhìn xa, trong rộng là điều mà người ta chờ đợi ở những cá nhân đảm đương các vị trí quản lý này. Nhưng vẫn còn chưa đủ. Họ cũng cần nắm vững những vấn đề cốt lõi của quản lý doanh nghiệp, am hiểu các chức năng của bộ máy quản lý và sự gắn bó hữu cơ của chúng. Cùng lúc đó, khả năng thu hút con người và lãnh đạo họ là năng lực bắt buộc phải được trang bị để người cán bộ quản lý cấp cao đưa doanh nghiệp đến với thành công.

Những nội dung đào tạo mà chúng tôi đề nghị:

  • Quản trị Chiến lược
  • Tiếp thị dành cho Cán bộ Quản lý
  • Văn hóa Doanh nghiệp
  • Truyền thông nội bộ
  • Lãnh đạo: Kỹ năng & Phong cách
  • Đọc hiểu Báo cáo Tài chính
  • Quản lý Ngân sách
  • Quản lý Thay đổi
  • Kỹ năng Đàm phán, thương lượng