Đào tạo

“Lãnh đạo hiệu quả là biết sắp đặt việc gì trước, việc gì sau. Quản lý hiệu quả là kỷ luật, thực hiện những việc đó”

Stephen R. Covey

“Quản lý tốt là nghệ thuật làm cho các vấn đề trở nên hấp dẫn và giải pháp của chúng thật xây dựng đến nỗi ai cũng muốn lao vào làm việc và xử lý chúng”

Paul Hawken

Kỹ năng Ủy thác công việc

DOWNLOAD
Liên hệ:
Nguyễn Thị Linh Lam

Email: 
nguyen-linh.lam@imvn.biz

Phone: 
0908609727

Giới thiệu

 

Hoàn thành công việc được giao thông qua người khác là thách thức lớn không chỉ đối với những cán bộ vừa nhận trọng trách mà cả với những người đã ở cương vị quản lý, lãnh đạo trong thời gian dài. Thật may mắn là kỹ năng ủy thác công việc là kỹ năng có thể được hình thành và gọt dũa thông qua học tập và rút tỉa kinh nghiệm thực tế. Khả năng ủy thác công việc một cách hiệu quả là kết quả của công tác hoạch định, tổ chức, khuyến khích và kiểm soát.

 

Mục tiêu của chương trình

 

Khóa học được xây dựng nhằm hướng đến mục tiêu cung cấp cho học viên:

• Nhận thức phù hợp về vai trò của người quản lý.

• Nhận thức về lợi ích của việc ủy thác công việc.

• Tiến trình chuẩn bị và thực hiện ủy thác công việc.

• Các kỹ năng cần thiết để ủy thác thành công.

• Ý nghĩa và cách thực hiện ủy thác công việc khi có thay đổi trong tổ chức.

 

Thời lượng

04 buổi (x 3 giờ)

 

Chương trình chi tiết

 

Vai trò của người quản lý

• Quá trình quản lý và ủy thác công việc

• Hoạch định.

• Tổ chức.

• Khuyến khích.

• Kiểm soát.

• Hoàn thành mục tiêu.

• Ủy thác có lợi gì?

• Giải quyết các khúc mắc liên quan đến ủy thác.

• Theo dõi tiến trình và đảm bảo kết quả.

 

Phân tích các kỹ năng ủy thác công việc

• Tôi đã ủy thác tốt chưa?

• Tôi đã có đúng người mình cần?

• Dấu hiệu của ủy thác kém hiệu quả.

• Những rào cản đối với ủy thác công việc.

• Tháo gỡ rào cản như thế nào?

• Xóa bỏ những nhận thức sai lầm về lãnh đạo.

 

Chuẩn bị Ủy thác

• Phân tích công việc.

• Quyết định ủy thác cái gì?

• Xác định khu vực công việc cần ủy thác.

• Hoạch định việc ủy thác.

• Chọn đúng người.

• Các tiêu chuẩn cần chú ý.

• Ủy thác để phát triển nhân viên.

 

Tiến hành Ủy thác

• Giao việc.

• Nhận kết quả .

• Quyền hạn.

• Hướng dẫn cách giải quyết vấn đề.

• Theo dõi.

 

Ủy thác trong quá trình quản lý sự thay đổi

• Thay đổi cần sự dịch chuyển êm ả.

• Hiểu rõ những trở ngại đối với thay đổi.

• Điều chỉnh cách tiếp cận.

• Tập trung nỗ lực.