Tài liệu

“Quản lý theo mục tiêu là rất thiết thực, nếu chúng ta biết rõ mục tiêu. Chín mươi phần trăm là chúng ta không biết”

Peter F. Drucker

Đào tạo & Phát triển - Số 4

DOWNLOAD
Liên hệ:
INNMA

Email: 
info@imvn.biz

Phone: 
+84 8 39118438

Tiền là quan trọng đối với người đi làm vì nó là phương tiện trao đổi. Người ta đi làm có thể không chỉ vì tiền, nhưng nếu bỏ tiền ra khỏi phạm vi xem xét thì thử hỏi có mấy người muốn đi làm? Một nghiên cứu trên 2500 người đi làm cho kết quả là mặc dù những người này có ý kiến khác nhau về nhân tố khuyến khích đứng hạng 1 nhưng tất cả họ đều thống nhất chọn tiền là yếu tố đứng hạng 2.