Tài liệu

“Quản lý theo mục tiêu là rất thiết thực, nếu chúng ta biết rõ mục tiêu. Chín mươi phần trăm là chúng ta không biết”

Peter F. Drucker

Đào tạo & Phát triển - Số 3

DOWNLOAD
Liên hệ:
INNMA

Email: 
info@imvn.biz

Phone: 
+84 8 39118438

Việc tuyển dụng nhân viên bắt buộc nhà quản lý phải biến mình thành một tay bán hàng. Anh ta phải nhấn mạnh những điểm tích cực, thậm chí là sẽ không đề cập đến các khía cạnh tiêu cực của công việc. Mặc dù điều này đem đến một rủi ro thực sự là ứng viên sẽ hình thành những mong đợi không thực tế đối với doanh nghiệp, nhưng đó là rủi ro mà nhà quản lý phải đón nhận.