Đào tạo

“Lãnh đạo hiệu quả là biết sắp đặt việc gì trước, việc gì sau. Quản lý hiệu quả là kỷ luật, thực hiện những việc đó”

Stephen R. Covey

“Quản lý tốt là nghệ thuật làm cho các vấn đề trở nên hấp dẫn và giải pháp của chúng thật xây dựng đến nỗi ai cũng muốn lao vào làm việc và xử lý chúng”

Paul Hawken

Quản lý Thương hiệu

DOWNLOAD
Liên hệ:
Nguyễn Thị Linh Lam

Email: 
nguyen-linh.lam@imvn.biz

Phone: 
0908609727

Giới thiệu

 

Thương hiệu là cảm nhận từ trong tâm can của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ và tổ chức cung cấp. Mục

tiêu của xây dựng thương hiệu, tất cả là để có được lòng tin của khách hàng.

 

Mục tiêu của chương trình

 

Chương trình Thương hiệu và Quản lý thương hiệu đem đến cho học viên những thông tin mới nhất, hiện đại

nhất về thương hiệu và các nguyên tắc cốt tủy trong xây dựng thương hiệu. Học viên sẽ có cơ hội nhận thức

lại về thương hiệu, từ một cái nhìn tổng quan về thương hiệu và vấn đề xây dựng thương hiệu, đồng thời, các

nguyên tắc trong xây dựng thương hiệu sẽ đem đến cho học viên những gợi ý thiết thực, áp dụng vào công

tác hoạch định và triển khai chiến lược thương hiệu.

 

Thời lượng

05 buổi (x 3 giờ)

 

Chương trình chi tiết

 

Buổi 1. Nhận thức và xác định vấn đề thương hiệu:

• Giải hoặc những nhận thức sai lầm về thương hiệu

• Giải hoặc những nhận thức sai lầm về thương hiệu

• Thực sự, thương hiệu là gì?

• Tại sao thương hiệu lại là vấn đề “nóng” trong môi trường kinh doanh hiện đại?

• Thương hiệu có giá trị vật chất không? Và giá trị hình thành như thế nào?

• Dự báo về tương lai của vấn đề thương hiệu.

• Hệ thống nhận dạng thương hiệu

• Vấn đề lớn của xây dựng thương hiệu: khoảng cách giữa chiến lược và sự sáng tạo

• Như thế nào là một thương hiệu có sức hút?

 

Buổi 2. Những nguyên tắc và quy luật trong xây dựng thương hiệu:

Năm nguyên tắc cốt tủy:

• Nguyên tắc 1: KHÁC BIỆT HÓA (DIFFERENTIATE)

• Nguyên tắc 2: KẾT HỢP (COLLABORATE)

• Nguyên tắc 3: CÁCH TÂN (INNOVATE)

• Nguyên tắc 4: XÁC NHẬN GIÁ TRỊ (VALIDATE)

• Nguyên tắc 5: XÁC THỰC TỪ THỰC TẾ (CULTIVATE)

Sáu quy luật:

• Quy luật MỞ RỘNG

• Quy luật THU NHỎ

• Quy luật PR

• Quy luật QUẢNG CÁO

• Quy luật TỪ

• Quy luật CHẤT LƯỢNG

 

Buổi 3. Triển khai Quản lý thương hiệu - 1:

• Nhận thức của khách hàng.

 

Buổi 4. Triển khai Quản lý thương hiệu - 2:

• Văn hóa và Giá trị của tổ chức.

 

Buổi 5. Triển khai Quản lý thương hiệu - 3:

• Sản phẩm và Dịch vụ.

• Các chương trình marketing.