Đào tạo

“Lãnh đạo hiệu quả là biết sắp đặt việc gì trước, việc gì sau. Quản lý hiệu quả là kỷ luật, thực hiện những việc đó”

Stephen R. Covey

“Quản lý tốt là nghệ thuật làm cho các vấn đề trở nên hấp dẫn và giải pháp của chúng thật xây dựng đến nỗi ai cũng muốn lao vào làm việc và xử lý chúng”

Paul Hawken

Quản lý Ngân sách

DOWNLOAD
Liên hệ:
Nguyễn Thị Linh Lam

Email: 
nguyen-linh.lam@imvn.biz

Phone: 
0908609727

Giới thiệu

 

Một trong những phần việc quan trọng nhất của người cán bộ quản lý là hoạch định và quản lý tốt ngân sách tài trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh mà mình chịu trách nhiệm. Mục tiêu đặt ra là làm thế nào để ngân sách được huy động đúng – đủ và thật sự mang lại hiệu quả, thúc đẩy công việc một cách thiết thực nhất.

 

Mục tiêu của chương trình

 

Chương trình đào tạo Xây dựng và Quản lý ngân sách này hướng đến mục tiêu cung cấp cho học viên:

• Cung cấp các kiến thức về qui trình dự thảo ngân sách chuẩn.

• Trao đổi những phương pháp xây dựng và quản trị ngân sách.

• Giúp các phòng ban trong công ty chia sẻ những hiểu biết và ứng dụng của việc lập ngân sách.

 

Thời lượng

02 buổi (x 4 giờ)

 

Chương trình chi tiết

 

Mục tiêu của việc lập ngân sách

Các khái niệm về ngân sách:

• Dự đoán.

• Lập kế hoạch.

• Lập ngân sách.

Cơ sở để xây dựng ngân sách:

• Chính sách.

• Dữ liệu.

• Thời kì.

• Bộ phận ngân sách.

Thành phần của ngân sách:

• Lãi/ lỗ kinh doanh.

• Dự toán chi phí vốn.

• Dự toán các khoản mục thuộc bảng cân đối kế toán.

• Dự toán lưu chuyển tiền tệ.

Phương pháp lập ngân sách:

• Từ dưới lên.

• Từ trên xuống.

Quy trình dự thảo ngân sách:

• Xác định mục tiêu kinh doanh.

• Dự thảo ngân sách.

Quản lý ngân sách