Đào tạo

“Lãnh đạo hiệu quả là biết sắp đặt việc gì trước, việc gì sau. Quản lý hiệu quả là kỷ luật, thực hiện những việc đó”

Stephen R. Covey

“Quản lý tốt là nghệ thuật làm cho các vấn đề trở nên hấp dẫn và giải pháp của chúng thật xây dựng đến nỗi ai cũng muốn lao vào làm việc và xử lý chúng”

Paul Hawken

Quản lý Dự án

DOWNLOAD
Liên hệ:
Nguyễn Thị Linh Lam

Email: 
nguyen-linh.lam@imvn.biz

Phone: 
0908609727

Giới thiệu

 

Quản lý dự án là một môn khoa học ứng dụng mà thành quả nghiên cứu và ứng dụng của nó hiện nay đang được áp dụng vào gần như tất cả mọi lĩnh vực của đời sống kinh doanh hiện đại.

Ra đời từ những đòi hỏi bức thiết của nền sản xuất hiện đại những năm đầu thế kỉ, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi các nền kinh tế lớn vào những năm sau Thế chiến thứ II, cho đến nay, ngành khoa học cũng như nghề nghiệp chuyên môn Quản lý Dự án đã có trên nửa thế kỉ phát triển, tích lũy kiến thức của nhiều thế hệ.

Bạn sẽ không ngạc nhiên khi nhận thấy ý nghĩa lớn lao của việc làm quen và thực hành môn học này trong công việc cũng như trong hoạch định và quản lý các dự án cá nhân.

 

Mục tiêu của chương trình

 

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ:

• Có hiểu biết sâu sắc về các khái niệm cốt lõi của quản lý dự án.

• Có hiểu biết sâu sắc về các qui trình trong quản lý dự án, thể hiện trong các giai đoạn khác nhau của vòng đời dự án.

• Làm quen và ứng dụng các khái niệm và công cụ then chốt của chín khối kiến thức quản lý dự án theo PMBOK (Chuẩn công việc QLDA của PMI, www.pmi.org) vào công việc.

• Ứng dụng các kĩ năng, kỹ thuật và công cụ khác nhau vào QLDA.

• Có hiểu biết thấu đáo về vấn đề con người trong QLDA và ứng dụng thiết thực vào công việc.

• Hình thành nhận thức về vai trò của người quản lý dự án như một người lãnh đạo dự án, dẫn dắt dự án đến thành công, đạt các mục tiêu đã đặt ra.

 

Thời lượng

03 ngày

 

Chương trình chi tiết

 

Ngày 1. Quản lý Dự án: Bối cảnh dự án và Chín khối kiến thức QLDA theo PMBOK

• Dự án và quản lý dự án.

• Vai trò của dự án và quản lý dự án trong tổ chức.

• Vòng đời của dự án và các đặc tính của từng giai đoạn.

• Vai trò của người quản lý dự án.

• Chín khối kiến thức quản lý dự án.

• Phân tích bối cảnh dự án và quản lý tổng thể.

Ngày 2. Các công việc chủ yếu và công cụ làm việc

• Quản lý phạm vi công việc trong dự án (Project scope management).

• Quản lý thời gian trong dự án (Project time management).

• Quản lý chi phí trong dự án (Project cost management).

• Quản lý chất lượng trong dự án (Project quality management).

• Rủi ro và Quản lý rủi ro trong dự án (Risk and project risk management).

• Xây dựng và duy trì môi trường truyền thông trong dự án (Project communication management).

• Quản lý mua trong dự án (Procurement management).

Ngày 3. Vấn đề con người trong quản lý dự án

• Phân tích các bên liên quan và quản lý quan hệ.

• Lãnh đạo dự án.

• Khuyến khích và tạo ảnh hưởng.

• Ủy thác công việc.

• Làm thế nào để đàm phán hiệu quả.

• Nhìn lại những kĩ năng cốt tủy của người làm công tác quản lý dự án.